rac-ls

Cảnh báo ô nhiễm môi trường biển Lý Sơn

(CAND) – Là huyện đảo nằm ở vị trí tiền tiêu của Tổ quốc, Lý Sơn đang hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội bằng thế mạnh ...